Cele projektu

Celem projektu ENEX jest stworzenie zaawansowanych kursów szkoleniowych dla studentów studiów licencjackich i magisterskich, jak również osób pracujących uwzględniających rosnące znaczenie nanotechnologii w przemyśle, badaniach i społeczeństwie. Wielodyscyplinarność projektu polega na połączeniu modułów dotyczących nanotechnologii z treściami odnoszącymi się do zarządzania innowacjami i połączenia ich, tak by stworzyć nowatorskie podejście do rozwoju kwalifikacji. Kurs będzie dostępny w Internecie jako otwarty kurs e-learningowy. Treści szkoleniowe kursu będą zdefiniowane w oparciu o wytyczne ECVET (Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym) oraz EQF (Europejskich Ram Kwalifikacji).

Dlaczego nanotechnologia?
Nonotechnologia (NT) jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną badań i działań, otwierającą nowe rynki zbytu oraz prowadzącą do wytwarzania nowych produktów, procesów i usług w prawie wszystkich sektorach przemysłu. W rezultacie zwiększa się zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel w przedsiębiorstwach produkujących i wykorzystujących nanotechnologię, jak również w instytucjach badawczych rozwijających nowe technologie, a także w firmach konsultingowych i innych podmiotach skupiających się na wprowadzaniu badań w dziedzinie nanotechnologii na rynek.

Po co łączyć nanotechnologię z zarządzaniem innowacjami?
Nanotechnologia jest dynamiczną, wielodyscyplinarną, jak również silnie różnorodną technologią, która nie może zostać zdefiniowana jako zwykłe redukowanie „konwencjonalnej” technologii to mniejszych rozmiarów. Na poziomie molekularnym zjawiska powierzchniowe i efekty kwantowe stają się coraz istotniejsze i dostarczają nowe właściwości materiałów oraz zmieniają sposób w jaki działają nonosystemy.

Transfer wiedzy do procesów i zastosowań w skali makro zaoferuje ponadprzeciętne możliwości jak również wyzwania. Nanotechnologia i nanomateriały mogą być wykorzystane w celu stopniowego ulepszenia istniejących produktów, np. poprzez dołączanie nowych funkcjonalności, poprawy wydajności, redukcję wagi, polepszenie energooszczędności. Jednak nanotechnologia ma także potencjał by rozwijać nowatorskie pomysły i zastosowania prowadzące do przełomowych innowacji. Zatem, w zależności od konkretnej nanotechnologii i planowanego jej zastosowania, procesy innowacji prowadzące od pomysłu do produktu mogą się zasadniczo różnić. Innowacja w kontekście nanotechnologii jest procesem niezmiernie złożonym, a wiedza o zarządzaniu i doskonaleniu efektywności procesów innowacji może stać się kluczowym czynnikiem sukcesu przy wprowadzaniu na rynek badań z obszaru nanotechnologii.

Kolejnym wyzwaniem oraz obszarem kluczowym dla rezultatów projektu ENEX jest podstawowa struktura systemów innowacji w europejskich regionach. Z uwagi na olbrzymi potencjał rynkowy i wpływ na gospodarkę, nanotechnologia odgrywa ważną rolę w rozwoju regionalnych strategii innowacji. Europa mocno inwestuje w nanonaukę i nanotechnologie poprzez wdrażanie programów badawczych finansowanych ze środków publicznych, jak również poprzez inne programy wspierające rozwój innowacji. Jednakże pomimo podejmowanych wysiłków znaczący procent wyników badań, które mogłyby zostać wykorzystane, nigdy nie trafia na rynek. By wypełnić tę lukę pomiędzy badaniami w dziedzinie nanotechnologii oraz rynkiem konieczna jest wiedza, której podmioty publiczne/prywatne często nie posiadają. Istnieje więc ukryte zapotrzebowanie na specjalnie wyszkolonych profesjonalistów, posiadających umiejętności z zakresu zarządzania innowacjami ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania nanotechnologii, którzy mogliby przyczynić się do zorganizowania procesu transferu nanotechnologii w sposób bardziej systematyczny, efektywny i zorientowany na ich wdrażanie.

Finansowanie projektu

Projekt „ENEX – Ekspert w Wykorzystaniu Nanotechnologii” jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ i koordynowany przez INTAMT Internationale Agentur fuer Marketing und Technologietransfer GmbH, Dusseldorf, Niemcy. Numer umowy 2014-1-DE02-KA202-001635.