Profil kompetencji ENEX

Ekspert w Wykorzystaniu Nanotechnologii (ENEX) jest „łącznikiem” pomiędzy laboratoriami i badaczami rozwijającymi nanotechnologie a przemysłem i sektorem medycznym, które z nich korzystają. Jest to osoba zatrudniona na szczeblu strategicznym (kierownik projektu, menadżer innowacji, menadżer ds. rozwoju) w przedsiębiorstwach specjalizujących się w nanotechnologiach lub je wykorzystujących, bądź pracującą jako profesjonalista w dziedzinie zarządzania innowacjami i transferu technologii w działalności badawczo-rozwojowej lub sektorze usług (np.: firmy konsultingowe, organizacje pośredniczące).
Z uwagi na wielodyscyplinarną naturę nanotechnologii oraz jej szerokie spektrum zastosowań, projekt ENEX musi dostarczać solidną wiedzę i zrozumienie zasad leżących u podstaw nanotechnologii, właściwości materiałów i metod przetwarzania, koniecznych by:
• zaprojektować innowacyjne rozwiązania oparte o nanotechnologie dla przemysłowego wytworzenia produktu poprzez wybór „właściwej” kombinacji materiałów i technik procesowych dla rozwiązania konkretnego problemu technicznego, jak również
• nakierować badania akademickie w dziedzinie nanotechnologii na realistyczne cele, które zorientowane są na wdrożenie i wynikają z potrzeb rynku.
Ze szczególnym uwzględnieniem tej drugiej kwestii, oczywiste jest, że ENEX, poza wiedzą techniczną, musi także dostarczać kompetencje pozwalające ocenić i zarządzać procesem wprowadzania wyników badań na rynek. Ekspert w wykorzystaniu nanotechnologii musi posiadać wiedzę o kluczowych fazach i utrudnieniach wiążących się z procesem innowacji oraz sposobach postępowania z nimi, w celu podejmowania właściwych decyzji na poziomie strategicznym i operacyjnym.
Aby uzyskać więcej informacji odnośnie potrzeb przedsiębiorstw w odniesieniu do nanotechnologii oraz zarządzania innowacjami, konsorcjum projektu ENEX przeprowadza internetową ANKIETĘ w językach partnerów projektu, a także wywiady pogłębione z interesariuszami związanymi z branżą. Odpowiedzi udzielone w kwestionariuszu i rezultaty wywiadów będą wykorzystane by zdefiniować Profil Kompetencji ENEX.